Veľkoobchod055 6118 110

Servis a reklamácie055 6118 133

Reklamačný poriadok

spoločnosti:    DSI Slovakia, s.r.o., Letná 42, 04001, Košice, IČO 316 70 172, DIČ: 2020 492 166, IČ DPH: SK 2020 492 166, Zapísaná v OR OS Košice I, Oddiel S.r.o, Vložka č. 2901/V, v jej mene konajúci: Stanislav Návesňák, peňažný ústav: VUB BANKA,

IBAN: SK54 0200 0000 0035 1421 5758   (ďalej ako „predávajúci“ a/alebo „DSI Slovakia“)

DSI Slovakia zabezpečuje bezplatný záručný servis na výrobky KENWOOD (audio) JBL, Harman/Kardon, INFINITY, HERTZ, AUDISON, AKG, Vivanco, TnB, Media Tech, Homedics, JAM, SALTER, LAICA, ktoré uviedla v uplynulom období na český a slovenský trh a ktoré disponujú originálnym záručným listom spoločnosti.

V prípade, že bol výrobok zakúpený mimo sieť distribútorov DSI Slovakia, poskytujeme záručný servis za úhradu.

Všetky výrobky sú identifikované podľa výrobného čísla.

Pre uplatnenie si záručnej opravy DSI Slovakia poskytuje bezplatný odvoz reklamácie z predajne, kde bol výrobok zakúpený. DSI Slovakia nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah zásielky ako aj prípadné škody pri preprave reklamovaného tovaru do servisu.

Dĺžka záručnej doby je 24 (dvadsaťštyri) mesiacov a začína plynúť dátumom predaja predajcom spotrebiteľovi.

Záruku spotrebiteľovi poskytuje predajca. V prípade, že u výrobku je potrebná odborná inštalácia, záručná doba začína plynúť dňom montáže, najneskôr však 30. deň po predaji výrobku.

Ak sa počas záručnej doby prejavia výrobné vady, alebo vady spôsobené vadou materiálu, autorizované servisné stredisko bezplatne závadu odstráni. V prípade neodstrániteľnej závady oznámi túto skutočnosť predajcovi, ktorý (na základe rozhodnutia servisu DSI Slovakia) vymení časť, alebo celý vadný výrobok, prípadne zruší kúpnu zmluvu.

Pre uplatnenie si pozáručnej opravy ponúka DSI Slovakia službu odvozu a dovozu reklamácie za zvýhodnených podmienok. Na požiadanie zákazníka sa pred samotnou pozáručnou opravou so zákazníkom vzájomne odsúhlasuje cena opravy.

Vadné príslušenstvo sa nepovažuje za vadu samotného tovaru a spravidla sa rieši výmenou za nový kus daného príslušenstva! Výmena príslušenstva (napr. nabíjačky, hands-free, a pod.) sa preto nepočíta medzi viacnásobné vady!

Pre objednanie si opravy je potrebné vyplniť podľa nižšie uvedeného postupu Reklamačný protokol DSI Slovakia uvedený na web stránkach (www.dsi.sk, www.edsi.sk). Z dôvodu potreby urýchlenia servisného procesu je potrebné objednávať opravy prostredníctvom reklamačného protokolu na týchto web stránkach.

Podmienky pre poskytnutie záručnej opravy:

 1. Výrobok bol doručený do  servisného  strediska  kompletný  s  dokladom o zakúpení s vyznačeným typom výrobku a dátumom predaja. Výrobok musí byť dostatočne zabalený a chránený pred poškodením počas prepravy s označením „krehké" , ideálne  v originálnom obchodnom balení.  V  prípade  poškodenia  počas   prepravy z titulu nedostatočného balenia DSI Slovakia nenesie zodpovednosť za takto vzniknutú škodu.
 2. Na reklamovanom výrobku sú čitateľné identifikačné údaje (typ výrobku, výrobné číslo), a zhodujú sa s údajmi v záručnom liste, na doklade.
 3. Výrobok bol používaný v súlade s návodom na obsluhu a bol očistený po používaní (vzťahuje sa na výrobky určené pre domácu potrebu a osobnú hygienu).
 4. Reklamovaný výrobok je kompaktný s dokladom, so záručným listom DSI Slovakia/DSI Czech.
 5. V Reklamačnom protokole alebo na inom oficiálnom doklade je uvedený popis závady.
 6. Záruka sa vzťahuje len na výrobky uvedené na trh spoločnosťami DSI Slovakia s.r.o. a DSI Czech, s.r.o. U reklamácií, ktoré neboli dovezené spol. DSI Slovakia/DSI Czech, si vyhradzujeme právo odmietnutia bezplatnej záručnej opravy. Všetky výrobné čísla dovezených výrobkov sú za týmto účelom v evidencii dovozcu DSI Slovakia/DSI Czech.
 7. Osobné podanie reklamácie je možné len v servise DSI Slovakia, Letná 42, Košice.
 8. V prípade nekompletne uplatnenej reklamácie ( chýbajúce súčasti a príslušenstvo) má  právo  DSI Slovakia/ DSI Czech   krátiť  plnenie o hodnotu nedodaného príslušenstva a súčastí.

Bezplatné odstránenie závady sa nevzťahuje na:

 • pravidelnú údržbu, alebo výmenu mechanických súčiastok podliehajúcich opotrebeniu
 • závady spôsobené nedodržaním návodu, znečistené výrobky
 • reproduktory poškodené neprimeraným zaťažením
 • poškodenie spôsobené nešetrným alebo nesprávnym zaobchádzaním
 • závady spôsobené živelnou udalosťou, ohňom, dymom, statickou elektrinou, kolísaním napätia v elektrorozvodnej sieti, neodbornou inštaláciou a závadami systémov, v ktorých bol výrobok inštalovaný, priamym slnečným alebo tepelným žiarením
 • výrobky, do ktorých zasiahli neoprávnené osoby, vrátane úprav, modifikácií, zásahov neautorizovaných servisov a poškodenie, znehodnotenie alebo odstránenie výrobného čísla
 • závady spôsobené náhodným alebo zámerným vniknutím kvapaliny, hmyzu alebo cudzích predmetov do útrob výrobku
 • poškodenia vzniknuté z profesionálneho či komerčného využívania výrobkov, určených pre domácu potrebu
 • poškodenie počas prepravy z titulu nedostatočného balenia

 

Tento Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok DSI Slovakia/Czech, resp. Kúpnych zmlúv uzatvorených medzi DSI Slovakia/Czech a kupujúcim. Taktiež Kúpnych zmlúv uzatvorených prostredníctvom e-shopu na http://sk.kostka-kolobka.eu a www.vzdy.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

V Košiciach 11.05.2018

Vedenie spoločnosti