Veľkoobchod055 6118 110

Servis a reklamácie055 6118 133

Doplňujúce informácie

pre konečného spotrebiteľa pri uplatňovaní si reklamácie

 

I. Základné pojmy

1. Spoločnosť: DSI Slovakia, s.r.o., Letná 42, 04001, Košice, IČO 316 70 172, DIČ: 2020 492 166, IČ DPH: SK 2020 492 166, Zapísaná v OR OS Košice I, Oddiel S.r.o, Vložka č. 2901/V, v jej mene konajúci: Stanislav Návesňák, peňažný ústav: VUB BANKA,  IBAN: SK54 0200 0000 0035 1421 5758 (ďalej ako „spoločnosť“ a/alebo „DSI Slovakia“).

DSI Slovakia ako výrobcom poverená oprávnená osoba - je oprávnená na vykonávanie záručných a pozáručných opráv tovaru, ako aj na vydávanie odborných posúdení v prípade uplatnenia reklamácií tovaru.

Kúpna zmluva – zmluva o kúpe tovaru medzi predávajúcim a konečným spotrebiteľom.

Predávajúci – fyzická alebo právnická osoba podnikajúca na základe osvedčenia o živnostenskom oprávnení, využívajúca portál Edsi.SK k objednávaniu a rezerváciám obchodného tovaru.

Kupujúci a/alebo spotrebiteľ - fyzické osoby, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy na reklamovaný tovar, nekonali v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.

 

2. Tieto doplňujúce informácie sa vzťahujú na uplatnenie si reklamácie spotrebiteľmi.

 

3. Na reklamačný poriadok sa pre tieto prípady vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov poskytovateľa, zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa ako aj zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

 

4. Orgánom dozoru je: Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna č. 3, 043 79  Košice 1, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 055/6220 781, fax č. 055/ 6224 547.

 

II. Osobné údaje a ich ochrana

1. Ochrana osobných údajov Spotrebiteľa je poskytovaná:

a) do 24.05.2018: zákonom č. 122/2013 Z. z. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov; Predpisom č. 165/2013 Z.z. Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúške fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby; Predpis č. 164/2013 Z.z. Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení;

b) od 25.05.2018: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES; Nový zákon o ochrane osobných údajov 18/2018 Z.z

2. Spotrebiteľ súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré na účely reklamácie  Prevádzkovateľovi poskytol, ako jeho meno a priezvisko, adresa bydliska, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, prípadne ďalšie údaje oznámené spotrebiteľom pre potreby DSI Slovakia k naplneniu účelu reklamácie (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").

3. Spotrebiteľ súhlasí so spracovaním osobných údajov DSI Slovakia, a to pre účely realizácie práv a povinností z reklamácie a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení DSI Slovakia spotrebiteľovi.

4. Spotrebiteľ berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje pri internetovej objednávke uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať DSI Slovakia o zmene vo svojich osobných údajoch.

5. Spracovaním osobných údajov spotrebiteľa môže DSI Slovakia poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb, ktoré budú zabezpečovať dodanie služieb nebudú osobné údaje DSI Slovakia bez predchádzajúceho súhlasu spotrebiteľa odovzdávané tretím osobám.

6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

7. Spotrebiteľ potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Spotrebiteľ prehlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so spracovaním osobných údajov môže vo vzťahu k DSI Slovakia odvolať písomným oznámením doručeným na adresu sídla DSI Slovakia.

8. Ak spotrebiteľ požiada o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je spotrebiteľ povinný mu túto informáciu odovzdať.  DSI Slovakia má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

9. Spotrebiteľ súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s dodávanými službami  DSI Slovakia na elektronickú adresu spotrebiteľa a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení DSI Slovakia na elektronickú adresu spotrebiteľa.

 

IV. Alternatívne riešenie sporov a riešenie sporov online (ARS a RSO)

 

1. Spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na DSI Slovakia so žiadosťou o nápravu (e-mailom : marvo@dsi.sk, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Prevádzkovateľ porušil jeho práva. Ak Prevádzkovateľ odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a Prevádzkovateľom, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 €. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 € s DPH.

 

V. Cookies

 

Webstránka DSI Slovakia www.dsi.sk používa Cookies, za účelom zbierania informácií. Webstránka DSI Slovakia www.dsi.sk môže nastaviť cookies pre webový prehliadač spotrebiteľa alebo každého návštevníka stránky pri prístupe na internetovú stránku alebo pri využívaní webstránky. Tzv. cookie je malým kúskom informácie, ktorá je inštalovaná na počítači spotrebiteľa alebo každého návštevníka a identifikuje ich prehliadač počas ich práce na príslušnej webovej stránke. Cookies môžu byť taktiež využívané pre uloženie identifikačných informácií a preferencií spotrebiteľa alebo návštevníka. Webstránka DSI Slovakia www.dsi.sk môže nastaviť cookie pre konkrétneho spotrebiteľa alebo návštevníka jedine pokiaľ to nastavenia jeho prehliadača umožňujú. Prehliadač umožňuje jedine prístup www.dsi.sk ku cookies tejto internetovej stránky, nie ku cookies z iných internetových stránok.